easy

easy
{'i:zi}
I. 1. лесен, лек, прост
to make things EASY улеснявам/опростявам нещата
within EASY distance/reach на удобно разстояние от, близо до
EASY of access леснодостъпен
EASY money лесно спечелени пари
EASY game/prey/mark/meat/touch прен. лесна плячка
as EASY as ABC/as shelling peas/as falling off a log/as winking съвсем лесно/просто, просто като фасул
2. удобен (за дреха)
3. спокоен
to make oneself /one's mind EASY успокоявам се, преставам да се тревожа
to be EASY in one's mind спокоен съм
4. свободен, облекчен, успокоен
his cough is getting easier кашлицата му започва да се успокоява/да се кърти
stand EASY! воен. свободно
5. непринуден, естествен, свободен, лек (за маниер, разговор и пр.), свободен, лек, плавен (за движение)
free and EASY непринуден
6. лесен, приятен (за човек, характер)
EASY on the eye разг. приятен за окото, хубавичък
7. не твърде строг, несериозен, лек
woman of EASY virtue леконравна/лека жена
I'm EASY разг. все ми е едно, нямам предпочитание
8. охолен
to live in EASY circumstance, to be/live in EASY street живея охолно
9. търг. замрял, в застой, слаб (за пазар), нисък (за цени), изгоден (за условия и пр.), който не се търси много (за стока)
prices are getting easier цените спадат
10. бавен, спокоен (за ход и пр.)
to travel by EASY stages пътувам с чести почивки
at an EASY pace бавно, спокойно
to come in an EASY first cn. лесно спечелвам първото място
II. 1. лесно, леко, без мъка
easier said than done по-лесно e да го кажеш, отколкото да го направиш, лесно е да се говори
2. спокойно, без бързане
to take things EASY не бързам, не си давам зор, не се притеснявам
to take life EASY гледам спокойно/леко на живота
to go EASY поотпускам се, не си давам зор
to go EASY on someone щадя някого, снизходителен/внимателен съм към някого
(go) EASY on the wine не пий/не си наливай толкова вино
EASY does it! без бързане! и по-бавничко може! EASY! мор. по-бавно! EASY come, EASY go както дошло, така и отишло, лесно спечеленото лесно се губи
EASY on! по-спокойно!
* * *
{'i:zi} а 1. лесен, лек; прост; to make things easy улеснявам/опрос(2) {'i:zi} adv 1. лесно, леко; без мъка; easier said than done
* * *
спокоен; удобен; свободно; охолен; плавен; прост; доверчив; жертва; леко; лек; лесно; лесен; несериозен; непринуден;
* * *
1. (go) easy on the wine не пий/не си наливай толкова вино 2. as easy as abc/as shelling peas/as falling off a log/as winking съвсем лесно/просто, просто като фасул 3. at an easy pace бавно, спокойно 4. easier said than done по-лесно e да го кажеш, отколкото да го направиш, лесно е да се говори 5. easy does it! без бързане! и по-бавничко може! easy! мор. по-бавно! easy come, easy go както дошло, така и отишло, лесно спечеленото лесно се губи 6. easy game/prey/mark/meat/touch прен. лесна плячка 7. easy money лесно спечелени пари 8. easy of access леснодостъпен 9. easy on the eye разг. приятен за окото, хубавичък 10. easy on! по-спокойно! 11. free and easy непринуден 12. his cough is getting easier кашлицата му започва да се успокоява/да се кърти 13. i'm easy разг. все ми е едно, нямам предпочитание 14. i. лесен, лек, прост 15. ii. лесно, леко, без мъка 16. prices are getting easier цените спадат 17. stand easy! воен. свободно 18. to be easy in one's mind спокоен съм 19. to come in an easy first cn. лесно спечелвам първото място 20. to go easy on someone щадя някого, снизходителен/внимателен съм към някого 21. to go easy поотпускам се, не си давам зор 22. to live in easy circumstance, to be/live in easy street живея охолно 23. to make oneself /one's mind easy успокоявам се, преставам да се тревожа 24. to make things easy улеснявам/опростявам нещата 25. to take life easy гледам спокойно/леко на живота 26. to take things easy не бързам, не си давам зор, не се притеснявам 27. to travel by easy stages пътувам с чести почивки 28. within easy distance/reach на удобно разстояние от, близо до 29. woman of easy virtue леконравна/лека жена 30. бавен, спокоен (за ход и пр.) 31. лесен, приятен (за човек, характер) 32. не твърде строг, несериозен, лек 33. непринуден, естествен, свободен, лек (за маниер, разговор и пр.), свободен, лек, плавен (за движение) 34. охолен 35. свободен, облекчен, успокоен 36. спокоен 37. спокойно, без бързане 38. търг. замрял, в застой, слаб (за пазар), нисък (за цени), изгоден (за условия и пр.), който не се търси много (за стока) 39. удобен (за дреха)
* * *
easy[´i:zi] I. adj 1. лесен, лек; прост; it is \easy for me to лесно ми е да; \easy to read лесен за четене; within \easy distance (reach) of на удобно разстояние от, близо до; as \easy as ABC (as pie, shelling peas, as falling off a log, as winking) съвсем просто, елементарно, като за първолаци, просто като фасул; \easy money лесно спечелени пари; 2. удобен (за дреха); 3. спокоен; to make o.s. (o.'s mind) \easy about s.th. успокоявам се, преставам да се тревожа (за нещо); 4. свободен; облекчен; успокоен; to feel easier чувствам се облекчен (по-добре); my cough is getting easier кашлицата ми започва да се успокоява; stand \easy! воен. свободно! 5. непринуден, свободен, лек (за маниер, разговор, стих и пр.); свободен, лек, гладък, плавен (за движение); in an \easy manner непринудено; free and \easy непринуден, лек; an \easy current тих (спокоен) поток; 6. лесен, приятен, лек (за човек, характер); разбран; he is not \easy to work with не е лесно да работиш с него; \easy on the eye разг. приятен за окото; \easy on the ear разг. приятен за слушане; разг. \easy on the stomach вкусен, приятен на вкус (за ядене); 7. лек, несериозен; не твърде строг; \easy in o.'s morals с не твърде строг морал; либерален, снизходителен; of \easy virtue леконравен; лека (за жена); 8. охолен; to live in \easy circumstances, разг. to be on (in) \easy street живея охолно (нашироко); 9. търг. неоживен, замрял, в застой, слаб (за пазар); нисък (за цена); prices are getting easier цените спадат; 10. бавен, неприбързан, спокоен (за ход и пр.); to travel by \easy stages пътувам с чести почивки; at an \easy pace бавно, спокойно; to come in an \easy first сп. пристигам много преди другите; on \easy terms търг. на изплащане; II. adv разг. 1. лесно, леко, без мъка (вм. easily); easier said than done по-лесно е да го кажеш, отколкото да го направиш; 2. спокойно; без бързане; to take things (it) \easy не бързам, не си давам зор; не се притеснявам; to take life \easy гледам леко (спокойно) на живота; to go \easy поотпускам се, не си давам зор; to go \easy on s.o. отнасям се внимателно с; снизходителен съм към някого, щадя; go \easy on the sweets не яж толкова много бонбони; не прекалявай с бонбоните; \easy does it! без бързане! внимателно (полекичка, не бързай) и (работата) ще стане! (обикн., когато се мести нещо тежко); \easy! мор. по-бавно! (при гребане); \easy all! отпуснете веслата; to pull \easy карам (греба) леко; an \easy-riding car кола, която се кара леко; \easy come, \easy go както дошло, така и отишло; както спечелено, така и загубено; \easy money, \easy go лесно спечелени пари лесно се харчат; III. n разг. спиране, почивка, отпускане (особ. при гребане); IV. v разг. отпускам веслата, преставам да греба.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • easy — [ē′zē] adj. easier, easiest [ME esi < OFr aisé, pp. of aisier (& aasié, pp. of aaisier < a + aisier) < aise: see EASE] 1. that can be done, got, mastered, endured, etc. with ease; not difficult; not exacting 2. free from trouble, anxiety …   English World dictionary

 • Easy — Eas y, a. [Compar. {Easier}; superl. {Easiest}.] [OF. aisi[ e], F. ais[ e], prop. p. p. of OF. aisier. See {Ease}, v. t.] 1. At ease; free from pain, trouble, or constraint; as: (a) Free from pain, distress, toil, exertion, and the like; quiet;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Easy — Saltar a navegación, búsqueda El término easy puede referirse: en música a: Almost Easy, canción de la banda Avenged Sevenfold; Easy, sencillo de las Sugababes; Easy listening, forma de música popular; Easy Star All Stars, grupo de reggae; Free… …   Wikipedia Español

 • Easy — may refer to: In Music: * Easy (Commodores song), a 1977 single ** Easy (Commodores song), Faith No More cover, a 1992 single * Easy (Barenaked Ladies song), a 2006 single * Easy (Sugababes song), a 2006 single * Easy (Paula DeAnda song), a 2007… …   Wikipedia

 • easy — adj 1 *comfortable, restful, cozy, snug Analogous words: *soft, lenient, gentle: commodious, *spacious: *calm, tranquil, serene, placid: unconstrained, spontaneous (see corresponding nouns at UNCONSTRAINT) Antonym …   New Dictionary of Synonyms

 • easy.TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang: Satellit Länder …   Deutsch Wikipedia

 • easy — c.1200, at ease, from O.Fr. aisie comfortable, at ease, rich, well off (Mod.Fr. aisé), pp. of aisier to put at ease, from aise (see EASE (Cf. ease)). Sense of not difficult to deal with is mid 14c.; of conditions, comfortable, late 14c. The… …   Etymology dictionary

 • easy — is established as an adverb in fixed expressions such as take it easy, have it easy, go easy on, easy does it, and stand easy. Otherwise its use as an adverb is non standard, though common informally in BrE as well as AmE, especially when… …   Modern English usage

 • easy — ► ADJECTIVE (easier, easiest) 1) achieved without great effort; presenting few difficulties. 2) free from worry or problems. 3) lacking anxiety or awkwardness. 4) informal, derogatory willingly responsive to sexual advances. ► EXCLAMATION …   English terms dictionary

 • Easy FM — is a radio station in Beijing, China on 91.5 FM and Shanghai, China in 87.9 FM. It is a member of the China Radio International group of radio stations. The programs are in English, while the commercials are in Mandarin Chinese. Internet… …   Wikipedia

 • easy — [adj1] not difficult accessible, apparent, basic, child’s play*, cinch, clear, easily done, effortless, elementary, evident, facile, inconsiderable, light, little, manageable, manifest, mere, no bother*, no problem*, no sweat*, not burdensome,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”